Main
Research
Study
Conference
staff
Post-graduates
Students
History
Links

Кафедра астрономії та фізики космосу

Кафедра астрономiї Київського унiверситету заснована у 1939 р. видатним астрофiзиком проф. С.К. Всехсвятським. З перших рокiв свого iснування кафедра астрономiї стала однiєю з провiдних серед наукових установ свiту у галузi дослiджень навколосонячного простору та малих тiл сонячної системи.

На кафедрi працювали вiдомi вченi: чл.-кор. А.О. Яковкiн (декан фiзичного факультету у 1948-1950 рр.), професори I.С. Астапович, О.Ф. Богородський, Д.В. Пясковський, Е.А. Гуртовенко, М.Я. Коцаренко. З кiнця 1995 року кафедру очолює доктор фіз-мат. наук В.М. Iвченко.

Основна задача кафедри полягає у грунтовній підготовці висококваліфікованих спеціалістів у різноманітних галузях астрономії та фізики космосу за трьома спеціалізаціями: астрофiзика та фiзика космосу. На спецiалiзацію астрофiзика набiр студентiв проводиться з першого курсу в кiлькостi 10 осiб. На спецiалiзацiю фiзика космосу розподiл вiдбувається на третьому курсi в рамках спецiальностi загальна фiзика.

Читають лекцiї, проводять семiнарськi заняття та практичнi роботи досвiдченi вченi й викладачi кафедри та провiднi спецiалiсти Головної астрономiчної обсерваторiї НАНУ i Астрономiчної обсерваторiї унiверситету (АО КНУ), пiдготовка здiйснюється за рiвнями бакалавра, спеціаліста та магістра.

Яскравою рисою життя кафедри є щорiчнi мiжнароднi молодiжнi конференцiї з астрономiї та фiзики космосу, що їх готують i проводять студенти та аспiранти кафедри. У 2006 р. вiдбулася вже 13-а така конференцiя, яка зiбрала молодих вчених України, Росiї, Польщi та інших країн. До участi у конференцiї традицiйно запрошуються вiдомi вченi з рiзних країн свiту, якi виступають з оглядовими лекцiями.

Міністерство освіти та науки проводить Всеукраїнську студентську олімпіаду з астрономії та астрофізики.

Завітайте до нашої фотогалереї!

Адреса:

Кафедра астрономії та фізики космосу,
фізичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
пр. Глушкова, 2,
03022, Київ, Україна.
Телефон: +380 44 526-4457
Факс: +380 44 526-4507
E-mail: astdept@univ.kiev.ua

Last updated: Febrary, 2007.